Handelsvoorwaarden

FACTURERING EN BETALINGEN

U betaalt alle vergoedingen of kosten op uw rekening in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die gelden op het moment dat een vergoeding of kosten verschuldigd en betaalbaar is. Indien uw aankoop naar ons oordeel een risicovolle transactie is, zullen wij u vragen ons een kopie van uw geldige, door de overheid uitgegeven foto-identificatie en eventueel een kopie van een recent bankafschrift van de voor de aankoop gebruikte credit- of debitcard te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om producten en productprijzen te allen tijde te wijzigen. Wij behouden ons ook het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven.

Alle prijzen op de website zijn in EUR en inclusief Nederlandse BTW.

Betalingen worden van uw kaart afgeschreven zodra uw bestelling vanuit ons magazijn is verzonden.

JUISTHEID VAN INFORMATIE

Af en toe kan er informatie op de website staan met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking hebben op promoties en aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie op de Website of de Diensten onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie op de Website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele specifieke update- of vernieuwingsdatum die op de Website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie op de Website of de Diensten is gewijzigd of bijgewerkt.

LINKS NAAR ANDERE BRONNEN

Hoewel de Website en Diensten kunnen verwijzen naar andere bronnen (zoals websites, mobiele toepassingen, enz.), impliceren wij, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of verwantschap met enige gekoppelde bron, tenzij specifiek hierin vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en staan niet in voor het aanbod van bedrijven of personen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, producten, diensten en inhoud van derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke bron die u opent via een link op de Website zorgvuldig te lezen. Het linken naar andere off-site bronnen is op eigen risico.

VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden de Website en Diensten of Content te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, laster, kleinering, intimidatie of discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere soorten kwaadaardige code uploaden of overbrengen die de functionaliteit of werking van de Website en Diensten, producten en diensten van derden, of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (i) voor obscene of immorele doeleinden; of (j) om de beveiligingsfuncties van de Website en Diensten, producten en diensten van derden of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Website en Diensten te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruiken.

AFWIJZING VAN GARANTIE

U gaat ermee akkoord dat deze Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis en dat uw gebruik van de Website en Diensten uitsluitend op uw eigen risico is. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij garanderen niet dat de Diensten aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; noch geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie die via de Dienst wordt verkregen of dat gebreken in de Dienst zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materiaal en/of gegevens die u downloadt of anderszins verkrijgt via het gebruik van de Dienst naar eigen goeddunken en op eigen risico gebeurt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal en/of dergelijke gegevens. Wij geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die via de Dienst worden gekocht of verkregen of transacties die via de Dienst worden aangegaan, tenzij anders vermeld. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen van ons of via de Dienst creëert een garantie die hierin niet uitdrukkelijk is vermeld.

ONTBINDING

Alle rechten en beperkingen in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover zij niet in strijd zijn met toepasselijke wetgeving en zijn bedoeld om te worden beperkt voor zover nodig zodat zij deze Overeenkomst niet onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar maken. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, is het de bedoeling van de partijen dat de resterende bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst vormen met betrekking tot het onderwerp daarvan, en blijven al die resterende bepalingen of delen daarvan volledig van kracht.

GESCHILLENBESLECHTING

Op de totstandkoming, de uitlegging en de uitvoering van deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is het materiële en formele recht van Denemarken van toepassing, zonder inachtneming van de regels inzake conflicten of de keuze van het recht, en, voor zover van toepassing, het recht van Denemarken. De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de rechtbanken in Denemarken en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak in een procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst.

OVERDRACHT

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet toewijzen, doorverkopen, in sublicentie geven of anderszins overdragen of delegeren, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming naar ons eigen goeddunken en zonder verplichting geschiedt; een dergelijke toewijzing of overdracht is nietig. Het staat ons vrij haar rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde als onderdeel van de verkoop van alle of vrijwel alle activa of aandelen of als onderdeel van een fusie.

WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen. Wij kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de door u verstrekte contactgegevens.

Een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht bij het plaatsen van de herziene Overeenkomst, tenzij anders aangegeven. Uw voortgezette gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van de herziene Overeenkomst (of een andere op dat moment gespecificeerde handeling) houdt in dat u instemt met die wijzigingen.

VERZENDING EN LEVERING

Alle bestellingen worden verzonden met DHL of GLS vanuit ons magazijn. Als klant van LH Corp Limited heeft u het volledige recht op herroeping binnen 14 dagen nadat u uw bestelling heeft geplaatst. Alle bestellingen hebben 2 jaar garantie. Uw betalingskeuze (creditcard, paypal) wordt in rekening gebracht zodra de bestelling is verzonden.

AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden ervan. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over deze Overeenkomst, raden wij u aan contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens:

https://be.vacbotshop.com/contacteer-ons/
[email protected]
LH Corp Limited
International House, 61 Mosley Street, Manchester, M2 3HZ
Company Number : 14571816
+44 1617061954

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2023.

This site is registered on wpml.org as a development site.